Místní knihovna Býškovice
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Místní knihovna Býškovice se nachází v budov? Obecního ú?adu, uprost?ed obce. Pro ve?ejnost je otev?ena

Pond?lí 1500 - 1700 hod

sou?asn? možnost využití

ve?ejného internetu

V knihovn? pracovala 31 let  knihovnice paní Marie Lacinová.

Od 1. ?ervence 2009 tuto funkci p?evzala p. Yveta Palová.

K dispozici je stálý knihovní fond: 1837 svazků a vým?nný: asi 240 svazků.

Katalog je sou?ástí st?ediskového katalogu a najdete jej na adrese:

www.knihovnavsechovice.cz/katalog

 

Vým?na cirkula?ního fondu se provádí 3x ro?n? (mezi knihovnami st?ediska Všechovice).

 

Poslední cirkulace knihovního fondu:   26. února 2019.

Seznam cirkula?ních knih najdete zde v záložce "vým?nný fond"